Контакты

Administrative Director of the Program 
Kseniya Khlobysheva
khlobysheva@gmail.com
+7 985 304 96 25
Architectural School MARCH 
10, bldg 2, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya st.
Artpaly Design Center
+7 495 640 80 15